Regulamin

Potrzebujesz pomocy?
Regulamin
§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.filipkoc.pl w tym: składania zamówień na cały asortyment sklepu dostępny do możliwości kupna na sklepie, dostarczania zamówionych książek w wersji elektronicznej uiszczania przez klienta kwoty za nabywane przedmioty w sklepie internetowym, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 2. Definicje

Czas realizacji zamówienia
rozumie się przez to czas w jakim przedmioty zostaną wysłane do klienta – umownie jest czas do 48 godzin od złożenia zamówienia.

Dokument sprzedaży
rozumie się przez to rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT lub paragonu.

Dni robocze
rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Forma płatności
rozumie się przez to sposób uiszczenia opłaty za złożone zamówienie.

Forma dostawy
rozumie się przez to sposób dostarczenia kompletnego zamówienia.

Formularz rejestracji
rozumie się przez to dostępny na Stronie internetowej kwestionariusz, wypełniony przez klienta przy rejestracji do sklepu internetowego oraz założenia konta klienta w sklepie internetowym.

Formularz Zamówienia
rozumie się przez to dostępny na stronie filipkoc.pl/zamowienie kwestionariusz, za pomocą którego możesz dokonywać zamówień w sklepie internetowym filipkoc.pl

Informacja
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) jest to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Klient,
rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego.”

Konsument
rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego Zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystającego ze Sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin
rozumie się przez to niniejszy Regulamin
Sklep internetowy,
rozumie się przez to sklep internetowy filipkoc.pl oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.filipkoc.pl

Sprzedawca
rozumie się przez Natalia Baron, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Wiejska 46/48 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443559293.

Strona
rozumie się przez to klienta lub sklep, przy czym łącznie nazywani są „Stronami”.

Towar
rozumie się przez to rzecz wirtualną którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. elektroniczna wersja książki (tzw. e-book) oraz inne poradniki w wersji elektronicznej wysyłany na konkretny adres e-mail klienta.

Umowa sprzedaży
rozumie się przez to umowę sprzedaży poradników oraz książek w wersji elektronicznej zawartą pomiędzy Stronami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zamówienie
rozumie się przez to złożoną przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego ofertę zawarcia z Sklepem Umowy sprzedaży.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży
Złożenie Zamówienia na Towar występuje na Stronie internetowej. Aby złożyć Zamówienie niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Zamówienie jest potwierdzane przez Sklep drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, co stanowi zawarcie wiążącej Umowy sprzedaży.
Wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty do Sklepu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do zawarcia Umowy sprzedaży, dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Zamówienia na Towar. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sklep Zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w wymaganym zakresie) wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia.
Zamówienie nie zostanie przez Sklep przyjęte, jeżeli w Formularzu Zamówienia zostaną zamieszczone niekompletne lub niepełne dane, umożliwiające weryfikację Klienta lub prawidłowe dostarczenie Towaru.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia na Towar, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do autentyczności i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja Zamówienia mogła narazić Sklep na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić szkodą (w tym ujmą wizerunkową).
Ceny Towarów prezentowane w sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Wiążąca dla Stron jest cena Towarów na Stronie w momencie składania przez Klienta Zamówienia. Cena Towaru nie obejmuje kosztów jej dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy podawana jest przy składaniu Zamówienia na Towar
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, dostępnych w Sklepie oraz możliwości przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen Towarów nie dotyczy Towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania Zamówienia, jest dla Stron wiążąca.
Przy zakupie Towarów wystawiamy rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Klienta. Rachunek dostarczany jest Klientowi w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówione Towary, zaś faktura VAT dostarczana może być w formie elektronicznej, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.
Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na Stronie internetowej,profilu społecznościowym na Instagramie, profilu społecznościowym na Facebook-u lub galerii mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z faktem, iż urządzenia elektroniczne, w tym monitory, w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

§ 4. Płatności
Oferujemy płatności za pośrednictwem Przelewy24. Dzięki tej formie zapłaty pieniądze za złożone Zamówienie docierają do Sprzedawcy co do zasady natychmiast, co umożliwia szybką jego realizację. Dla bezpieczeństwa Klientów, płatności zabezpieczone są bezpiecznym szyfrowaniem SSL.
Po przyjęciu Zamówienia na Towary i wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, czas autoryzacji przelewu przez Spzedawce wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie uiszczenia opłaty przez Klienta poczytane jako odstąpienie od Umowy sprzedaży.

§ 5. Dostawa Towaru
Treści Cyfrowe (ebooki, audiobooki) udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia dokonania transakcji, po potwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany o wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email. W przypadku Zakupu udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu.

§ 6. Reklamacje oraz Odstąpienie od umowy sprzedaży

Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych poprzez kontakt e-mail na adres: kontakt@filipkoc.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
Sprzedający ma obowiązek rozpatrzeć złożoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od jej skutecznego złożenia.

W przypadku wystąpienia wady produktu Konsument ma prawo do skorzystania z reklamacji na podstawie rękojmi w terminie 2 lat od daty zakupu

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez okres 14 dni od dostarczenia Towaru do Klienta, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy sprzedaży istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy sprzedaży, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie (np. abonament) – o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Klienta pierwszej Treści Cyfrowej) Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 7. Dane osobowe
Klient składając zamówienie w Sklepie na Towary, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta.
Przekazywane przez Klienta dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania przez Sklep Umowy sprzedaży i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep – jeśli Klient wyrazi na to zgodę dokonując zapisu na newsletter.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
Administratorem Danych osobowych jest Natalia Baron jako Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres: kontakt@filipkoc.pl lub listownie na adres Sklepu.

§ 8. Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza przez Klienta akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim zasad.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, za wyjątkiem sporów, których stroną będzie Klient jako Konsument.
W razie zaistnienia sporu wynikającego z Umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu lub pozostającego w związku z nią, Klient jako Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta jako Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Sklep zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, jednakże do wszystkich Zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2022